MODIFICACIO DEL REGLAMENT D’ARMES

S’ha publicat al BOE de data 5 d’agost de 2020 Reial decret 726/2020, de 4 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’armes, aprovat pel Reial decret 137/1993, de 29 de gener.

Amb les modificacions introduïdes per aquest Reial decret:

  1. Es trasposa la Directiva (UE) 2017/853 del Parlament Europeu i del Consell.
  2. S’hi incorpora a l’ordenament intern la Directiva d’Execució (UE) 2019/68 i 69 de la Comissió.
  3. S’introdueixen al Reglament d’Armes la regulació de les armes acústiques i de salves; les armes dalarma i senyals; la millora del règim de la inutilització de les armes de foc; la inclusió de noves armes com a prohibides; i l’ampliació dels supòsits en què les empreses de seguretat privada poden disposar d’armes de guerra.
  4. Calen les dades de les armes i dels seus titulars als registres d’armes, i es preveuen terminis de conservació de les dades esmentades i de l’accés per les autoritats competents.
  5. S’hi introdueixen noves previsions sobre el marcatge de les armes.
  6. Es preveu la comunicació per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics entre les autoritats nacionals i els armers i corredors.
  7. S’introdueixen noves exigències respecte a l’emmagatzematge de manera segura de les armes de foc i la munició quan no siguin objecte d’una supervisió immediata.
  8. S’aprofita aquesta iniciativa per incorporar certes previsions relatives als terminis i autoritat per a la concessió de llicències, a la destinació de les armes dipositades i decomissades, ia la vigència del visat de les armes a partir de certa edat.

El text complet d’aquest Reial decret 726/2020 es pot consultar al següent enllaç.

Real Decreto 726/2020