Si estàs interessat en ser soci de la nostra entitat, què millor lloc que aquí per saber els requisits necessaris per poder començar a tramitar la teva admissió com a associat.

En el nostre Club trobaràs tres tipus diferents de socis dins dels quals hi haurà el teu:

Socis numeraris: són les persones majors d’edat que paguen la quota social, i la vessa d’entrada establerta en cada moment.

Socis juvenils: són les persones menors d’edat, que satisfan la quota reglamentàriament establerta.

Socis transeünts: són aquelles persones que per motiu de treball resideixen temporalment a Barcelona i sol·liciten el seu ingrés al club.

Si estàs interessat en ingressar al nostre club hauràs d’aportar la següent documentació:

 1. Escrit de sol·licitud degudament signat pel candidat i per dos socis avaladors. Pots recollir aquest imprès a les nostres oficines o bé accedir a la secció de Serveis – Documents d’aquesta pàgina on podràs trobar aquest imprès. Els dos socis avaladors han de ser de nombre, amb més d’un any d’antiguitat, o de mèrit. Si no coneixes a ningú que sigui soci hauràs d’adjuntar una carta sol·licitant la teva admissió. Descarregar sol·licitud.
 2. Certificat d’Antecedents Penals actuals, als efectes de sol·licitud de llicència d’armes (excepte si ets menor de 18 anys, formes part de les Forces Armades o ets membre d’algun dels Cossos de Seguretat de l’Estat, Autonòmics o Locals en aquest cas amb una carta d’un superior que certifiqui aquesta condició és suficient o si ja estàs en possessió d’alguna Llicència d’Armes tipus B, d, E, F, AE o AER en vigor en aquest cas només necessitarem una fotocòpia de la mateixa). Per aconseguir el Certificat d’Antecedents Penals has de dirigir al Carrer Caballero, 56 (Gerència Territorial de Justícia). En cas de ser extracomunitari haurà d’acudir a la seva ambaixada o consolat.
 3. Dues fotografies mida carnet actualitzades.
 4. Fotocòpia del D.N.I. o documento públic substitutori vigent.
 5. Certificat mèdic vigent, expedit per un centre homologat, de reunir les aptituds psicofísiques necessàries per a l’obtenció de la llicència d’armes tipus “F”; en el cas que el sol·licitant no acrediti estar en possessió de llicència d’armes.
 6. Imprès de domiciliació bancària.

SOCI NUMERARI

 • Quota entrada 140 € (inclou el trimestre en curs i el curset d’iniciació)
 • Llicència Federativa 2022 75 €
 • Quota trimestral 100 €  

SOCI JUVENIL

 • Quota trimestral 15 €
 • Llicència Federativa 2022 0 €
 • Quota Escola Competició 21 € mensual (no es factura juliol i agost)
 • Quota Escola Iniciació 32 € mensual (no es factura juliol i agost)