Aclaraciones sobre el pago de las cuotas de las entidades y empresas deportivas durante la crisis sanitaria del coronavirus

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del
Consum quieren aclarar las dudas sobre las cuotas de los clubs i entidades
deportivas con o sin ánimo de lucro, i si estas cuotas tendrían derecho a la
devolución de los importes pagados en caso que no se presten los servicios.
Según se indica en la nota de prensa:
“En primer lloc, pel que fa a les quotes socials abonades a entitats culturals i
esportives sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites com a tals, no generen dret a devolució. Són aportacions a fons perdut per contribuir al
manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte
compartit per totes les persones associades. Cal tenir en compte que si estem parlant de quotes a una entitat en qualitat de soci, i que aquesta condició comporti ser copropietari de l’entitat -cosa relativament freqüent en el cas de molts clubs i entitats esportives i culturals-, aquest fet exclou la relació de consum i, per tant, ja no hi hauria lloc a cap devolució.”
 
Para acceder a la nota pulse AQUÍ.
Barcelona 6 de abril de 2020